logo
booking.com Facebook tripadvisor Tagasiside

Kassioru Puhkemaja asub Ahja jõe ürgoru looduskaitsealal.

Selleks, et looduskeskkond säiliks, oleme kehtestanud lähtuvalt looduskaitse- ja kohaliku valla territooriumil kehtivatest eeskirjadest Kassioru Puhkemaja kodukorra.

Kassioru Puhkemaja kodukord

Territoorium – Kassioru Puhkemaja hooned, ehitised ja välisterritoorium

 1. Hinnapakkumise saamine ei tähenda broneeringu kinnitamist.
 2. Broneering hakkab kehtima peale Kassioru Puhkemaja kodukorraga nõustumist ja ettemaksuarve laekumist Maaenergia OÜ kontole.
 3. Broneeringu ülesütlemisel Kliendi poolt ettemaksu ei tagastata.
 4. Ürituse alguses on Klient kohustatud tutvustama kõikidele osalejatele Kassioru Puhkemaja kodukorda. Klient vastutab tuleohutuse eest kogu ürituse vältel.
 5. Klient kannab Rendileandja ees täielikku vastutust tekkinud kahju eest, kaasaarvatud ka siis kui kasutab kolmandate isikute/alltöövõtjate teenuseid. Näiteks bändid, telgid, toitlustajad jne.
 6. Territooriumi kasutamisel lähtutakse headest tavadest, varasse ja ümbruskonda suhtutakse heaperemehelikult.
 7. Klient täidab kodukorrareegleid ja nõuab seda ka kõigilt teistelt kliendiga kaasasolevatelt isikutelt.
 8. Check in alates 15.00, check out kuni 11.00
 9. Öörahu välisterritooriumil 23.00-7.00.
 10. Muusika peab sobima keskkonda ja ei tohi häirida naabreid.
 11. Hoonetes II korrusel välisjalanõudes viibimine ei ole lubatud, samuti toitude ja jookide viimine II korrusele on rangelt keelatud.
 12. Inventari teisaldamine ja kahjustamine ei ole lubatud.
 13. Kahjustuste tekkimisel peab Klient korvama koheselt kahjud 3 (kolme) kordselt vastavalt rendileandja poolt esitatud arvele.
 14. Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades. Hoonetes ja nende lähiümbruses on suitsetamine rangelt keelatud ( NB:Trahv 100€ iga avastatud rikkumise eest!).
 15. Kaminasse tule tegemine, saunaahju kütmine, grillimine, lõkete tegemine, küünalde ja tõrvikute põletamine tuleb eelnevalt kokku leppida Rendileandja esindajaga. Kõik omavoliliselt tehtavad lõkked, grillimine on keelatud s.h. ka küünalde põletamine nii õues kui hoonetes. Omavoliline kaminate ja saunade kütmine on keelatud.
 16. Prahi mahaviskamine Kassioru Puhkemaja territooriumil on keelatud . Prügi tuleb paigaldada rendileandja poolt paigutatud prügikastidesse.
 17. Alkoholijoobes ujumine, paatide ja kanuude kasutamine on keelatud
 18. Ürituse kontrolli alt väljumine, vandalism, puhkemaja peremehe korraldustele mitte allumine või muu selline tegevus annab rendileandjale õiguse üritus koheselt lõpetada (ilma tagasimakseid tegemata). Klient vastutab ka kõikide temaga kaasas olevate inimeste tegude eest. Kui keegi seltskonnast tekitab rendileandjale kahju, siis vastutab Klient (tellija).
 19. Rendileandja ei vastuta võimalike kodukorra eiramisest tulenevate õnnetusjuhtumite eest.
 20. Klient ei tohi häirida öörahu. Öörahu ajal 23.00-07.00 on keelatud helivõimendi kasutamine õuealal ning häirida muul viisil naabruses elavaid külaelanikke.
 21. Ilutulestiku korraldamiseks peab olema Kassioru Puhkemaja ja Vastse-Kuuste Vallavalitsuse luba. Loa saamiseks esitab ilutulestikku korraldada sooviv isik vähemalt 14 päeva enne ilutulestiku korraldamist vallavalitsusele taotluse, milles peavad sisalduma andmed ilutulestiku projekti kohta ning kinnitus Päästeameti ja politsei teavitamise kohta.
 22. Kliendi poolt valmistatava või tema poolt otse tellitud toitlustamise korral korraldab Klient jooksvalt toitlustusega kaasnevat järelkoristust ja vastutab tekkivate toidujäätmete äraveo eest.
 23. Kaasatoodud elektrilise ja elektroonilise tehnika (näit. külmikud jm.kodumasinad, helitehnika, tossumasinad, valgustus jm) kasutamine ilma eelneva kokkuleppeta on keelatud
 24. Lemmikloomad on üritustel keelatud.
 25. Ürituse lõppedes teostavad Klient ja Rendile andja koos ruumide ja territooriumi ülevaatuse. Kõik sündmuse jooksul varale tekitatud kahjud ja võimalikud lisakoristuse kulud tuleb Kliendil kanda vastavalt Puhkemaja poolt esitatud arvele.

Eelnevalt sõlmitakse kliendiga rendileping mille lahutamatuks osaks on kodukord.

Kodukorda muudeti viimati 01.06.2016