logo
booking.com Facebook tripadvisor Tagasiside

Kassioru Puhkemaja asub Ahja jõe ürgoru looduskaitsealal.

Selleks, et looduskeskkond säiliks, oleme kehtestanud lähtuvalt looduskaitse- ja kohaliku valla territooriumil kehtivatest eeskirjadest Kassioru Puhkemaja kodukorra.

Kassioru Puhkemaja kodukord

Territoorium – Kassioru Puhkemaja hooned, ehitised ja välisterritoorium
Rendileandja
– Kassioru Puhkemaja esindaja
Klient – Kassioru Puhkemajalt teenuse tellinud isik.
Külaline – Kassioru Puhkemaja külaline, kes viibib puhkemaja territooriumil

 1. Hinnapakkumise saamine ei tähenda broneeringu kinnitamist.
 2. Broneering hakkab kehtima peale Kassioru Puhkemaja kodukorraga nõustumist ja ettemaksuarve laekumist Maaenergia OÜ kontole.
 3. Broneeringu tühistamisel Kliendi poolt ettemaksu ei tagastata.
 4. Ürituse alguses on Klient kohustatud tutvustama kõikidele Külalistele Kassioru Puhkemaja kodukorda. Klient vastutab tuleohutuse eest kogu ürituse vältel.
 5. Puhkekeskuse ruumides ja territooriumil ei või viibida rohkem inimesi, kui on eelnevalt kokku lepitud.
 6. Klient kannab Rendileandja ees täielikku vastutust tekkinud kahju eest, kaasaarvatud ka siis kui kasutab kolmandate isikute/alltöövõtjate teenuseid. Näiteks bändid, telgid, toitlustajad jne. (Kolmandate isikute poolt osutatud teenustega tekkinud prügi käitlemise kohustus kuulub teenuse osutajale). Hoonetest esemete (mööbel, tehnika, nõud jm inventari) väljaviimine, ümberpaigutamine, mittesihtotstarbeline kasutamine ja kahjustamine on keelatud.
 7. Territooriumi kasutamisel lähtutakse headest tavadest, varasse ja ümbruskonda suhtutakse heaperemehelikult.
 8. Klient täidab kodukorrareegleid ja nõuab seda ka kõigilt teistelt kliendiga kaasasolevatelt isikutelt.
 9. Check in alates 15.00, check out kuni 11.00
  Territooriumi ja ruumide vabastamisel:
  11:01-15:00: lisandub eelnevalt kokkulepitud hinnale 50% *
  Alates 15:01: lisandub eelnevalt kokkulepitud hinnale 100% *
 10. Öörahu välisterritooriumil 23.00-7.00.
 11. Muusika peab sobima keskkonda ja ei tohi häirida naabreid.
 12. Hoonetes II korrusel välisjalanõudes viibimine ei ole lubatud, samuti toitude ja jookide viimine II korrusele on rangelt keelatud.
 13. Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades. Hoonetes ja nende lähiümbruses on suitsetamine rangelt keelatud ( NB:Trahv 100€ iga avastatud rikkumise eest!).
  Väliterritooriumil suitsetades tuleb suitsukonid asetada tuhatoosi.
 14. Kaminasse tule tegemine, saunaahju kütmine, grillimine, lõkete tegemine, küünalde ja tõrvikute põletamine tuleb eelnevalt kokku leppida Rendileandja esindajaga. Kõik omavoliliselt tehtavad lõkked, grillimine on keelatud s.h. ka küünalde põletamine nii õues kui hoonetes. Omavoliline kamina ja saunade kütmine on keelatud.
 15. Prahi mahaviskamine Kassioru Puhkemaja territooriumil on keelatud . Prügi tuleb paigaldada rendileandja poolt paigutatud prügikastidesse.
 16. Ürituse kontrolli alt väljumisel, vandalism, korrale mitte allumine või muu selline tegevus annab rendileandja esindajale õiguse üritus koheselt lõpetada (ilma tagasimakseid tegemata).
 17. Klient vastutab ka kõikide temaga kaasas olevate inimeste tegude eest. Kui keegi seltskonnast tekitab rendileandjale kahju, siis vastutab Klient.
 18. Kahjustuste tekkimisel peab Klient korvama koheselt kahjud taastamisväärtuses vastavalt rendileandja poolt esitatud arvele.
 19. Puhkekeskuse territooriumil on keelatud igasugune teisi häiriv ning ennast ja teisi ohtu seadev tegevus. Rendileandja ei vastuta võimalike kodukorra eiramisest tulenevate õnnetusjuhtumite eest.
 20. Alkoholijoobes ujumine, paatide ja kanuude kasutamine on keelatud
 21. Klient ei tohi häirida öörahu. Öörahu ajal 23.00-07.00 on keelatud helivõimendi kasutamine õuealal ning häirida muul viisil teisi puhkajaid ja kohalikke elanikke.
 22. Ilutulestiku korraldamiseks peab olema Kassioru Puhkemaja luba ja Vastse-Kuuste Vallavalitsuse luba. Loa saamiseks esitab ilutulestikku korraldada sooviv isik vähemalt 14 päeva enne ilutulestiku korraldamist vallavalitsusele taotluse, milles peavad sisalduma andmed ilutulestiku projekti kohta ning kinnitus Päästeameti ja politsei teavitamise kohta.
 23. Kui Klient soovib kasutada Rendileandja nõusid, tuleb need enne lahkumist pesta ja asetada endisele kohale tagasi.
 24. Kliendi poolt valmistatava või tema poolt otse tellitud toitlustamise korral korraldab Klient jooksvalt toitlustusega kaasnevat järelkoristust ja vastutab tekkivate toidujäätmete käitlemise eest.
 25. Kaasatoodud elektrilise ja elektroonilise tehnika (näit. Külmikud jm. kodumasinad, helitehnika, tossumasinad, valgustus jm) kasutamine ilma eelneva kokkuleppeta on keelatud.
 26. Lemmikloomad on üritustel keelatud.
 27. Puhkekeskuse ruumid ja territoorium tuleb Rendileandjale tagastada samas seisukorras, kui need olid Kliendile andmise hetkel. Nõude mittetäitmisel tasub Klient täiendavalt koristusteenuse teostamise eest 100 eurot, eripuhastusteenuste teostamisel tasub Klient täiendavalt, vastavalt puhastusteenuse osutaja poolt väljastatud arvele.
 28. Ürituse lõppedes teostavad Klient ja Rendileandja esindaja koos ruumide ja territooriumi ülevaatuse. Kõik sündmuse jooksul varale tekitatud kahjud ja võimalikud lisakoristuse kulud tuleb Kliendil kanda vastavalt Puhkemaja poolt esitatud arvele.

* Rendile andja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.

Kodukorda muudeti viimati 02.08.2017